Onderwijs

  Voor het eerst naar school
  Vanaf het moment dat uw kind drie jaar is geworden moet er worden gekeken naar welke basischool uw kind zal gaan. Hierbij spelen meerdere factoren een rol naast dat de school dicht bij (of juist niet) uw woonadres ligt. Misschien heeft u al enige informatie in uw bezit of heeft u al met andere ouders gesproken over de school maar heeft u toch nog een aantal vragen, u kunt dan comtact opnemen met de directeur van de school voor informatie of een eventueel afspraak maken.

  Wanneer u heeft besloten uw kind aan te melden op onze school dan kunt u een aanmeldingsformulier aanvragen. Deze stuurt u na ontvangst volledig ingevuld en ondertekend op. U krijgt altijd een bevestiging per brief van aanmelding van uw kind. Indien u nog geen kinderen bij ons op school heeft zitten wordt u altijd uitgenodigd kennismakingsgesprek.
  Na aanmelding zal de leerkracht van groep 1 ongeveer zes weken voordat uw kind 4 jaar wordt contact met u opnemen om een afspraak met u te maken voor een kennismakingsbezoek (mocht de periode afwijken dan wordt u hierover geïnformeerd). Er is dan tevens de mogelijkheid om het inschrijfformulier in te vullen waarbij de leerkracht eventuele vragen hierover kan beantwoorden. Ook worden er afspraken gemaakt over de periode dat uw kind kan komen wennen op school en in de groep, dit is meestal twee weken voor de vierde verjaardag van uw kind.
  Aanmelden van leerlingen in alle andere gevallen Uw kind gaat al naar school maar u zoekt een andere school voor uw kind?
  Wij adviseren u altijd een afspraak te maken met de directie van de school voor een bezoek. Hierbij kunt u, maar ook de school, eventuele vragen stellen en beantwoorden.
  Onderbouwd; ons aanbod voor de groepen 1 & 2.
  In de groepen 1 en 2 staat het spelend leren centraal.
  Bij de jongste kleuters gaat het in de eerste plaats om het wennen aan het naar school gaan. Bij het ene kind verloopt dit snel bij het andere minder snel.
  We hanteren bij de jongste kleuters het kindvolgend onderwijs. Dit houdt in dat we de 4-jarige kleuters die net in de aanvang-groep starten laten wennen. Wennen aan het dagritme en de afspraken maar zo ook werkjes op maat. Na de gewenningsperiode gaan we over op de ontwikkelingsgerichte aanpak oftewel basisontwikkeling.
  Uitgangspunten van de basisontwikkeling zijn: betrokkenheid, betekenisvol leren en het uitdagen en stimuleren van kinderen om nieuwe ontwikkelingsstappen te zetten. Het eigen karakter van onderwijs aan jonge kinderen wordt in ontwikkelingsgericht leren benadrukt. Het onderwijs moet aansluiten bij de persoonlijkheid en ontwikkeling van het kind.
  De leerkracht bekijkt of de leerlingen voldoende profiteren van het onderwijsaanbod. Als dit niet het geval is zal de leerkracht het onderwijsaanbod zodanig aanpassen dat elk kind zich kan ontwikkelen.

  Er wordt veel aandacht besteed aan de basisbehoeften:
  • Het nieuwsgierig zijn,
  • Het emotioneel vrij zijn
  • En het hebben van zelfvertrouwen.
  Psychische en lichamelijke ontwikkeling van het kind vormen een geheel en maken samen deel uit van een brede ontwikkeling. Door thematisch te werken sluiten we aan bij de belevingswereld van het kind. Bepaalde vaardigheden zoals namen van kleuren en vormen worden dan ook niet afzonderlijk aangeleerd, maar worden in een breed verband aangeboden. Kinderen in de bouwhoek die samen een kasteel bouwen zijn ook bezig met taalontwikkeling. Zo zijn kinderen ongemerkt bezig met hun ontwikkeling op de verschillende leer- en vormingsgebieden.
  Daarnaast komt in groep 2 het accent steeds meer te liggen op activiteiten die voorbereiden op het lezen, rekenen en schrijven in groep 3.

  Onderbouwd; ons aanbod voor de groepen 1 & 2.
  Sinds het afgelopen jaar werken wij als gecertificeerde school met het Onderbouwd leerpakket.
  Het pakket is gebaseerd op de kerndoelen, de subdoelen en leerdoelen voor de vakken taal, rekenen en (schrijf)motoriek en vormen een doorgaande lijn. Het Onderbouwd leerpakket maakt gebruik van de op school aanwezige ontwikkelingsmaterialen die in een duidelijke leerlijn zijn gezet.
  Met Onderbouwd wordt geleerd op een kleutereigen manier! Door middel van het spelen van een spel worden de leerdoelen behaald. De kinderen worden digitaal gevolgd waardoor de leerkracht en ouders een duidelijk beeld krijgen in de vaardigheden die het kind al beheerst en behaald heeft.

  Leren in drie stappen:
  1. Tijdens de instructiemomenten in de kring wordt gebruik gemaakt van het Klassepakket, waarin de kinderen door middel van poppenspel op een pedagogisch veilige manier worden geïnstrueerd.
  2. Tijdens de werkles woorden de ontwikkelingsmaterialen ingezet die aansluiten bij de kerndoelen.
  3. Tot slot wordt het spel geëvalueerd door de leerkracht en het kind zelf.
  Leerstap 1:
  Introductie in de grote kring
  Een kind reageert op alle prikkels om zich heen. Zo blijkt een kind af te dwalen als het niet binnen circa 18 seconden emotioneel gemotiveerd is om de aandacht bij de les te houden . het onderbouwd Klassepakket speelt hier op in met spannende en grappige gebeurtenissen waarbij de volgende materialen worden ingezet:
  • Fred van de rekenflat bij rekenen
  • Villa letterpret bij taal
  Leerstap 2:
  De verwerking in kleine groepen
  Hierbij wordt gebruik gemaakt van ontwikkelingsmaterialen waarbij de principes van coöperatief leren en meervoudige intelligentie ingezet worden.

  Leerstap 3:
  Individueel toetsmoment
  Doordat in het systeem elk ontwikkelingsspel is voorzien van een duidelijk leerdoel kan het spel als flexibel evaluatiemiddel worden gebruikt. De evaluerende stap staat op de leerkaart aangegeven maar ook op de site van onderbouwd online.

  De leerkracht kan hier op aangeven of het doel wel/niet behaald is en wellicht op een later moment nogmaals aangeboden dient te worden. Wij volgen dus het kind en niet andersom.

  Passend onderwijs
  Passend Onderwijs
  Gelukkig gaat het met de meeste kinderen goed op school. Maar wat als een kind, om welke reden dan ook, meer ondersteuning nodig heeft? Dan gaat de leerkracht uiteraard in overleg met ouders, of andersom. Samen met de intern begeleider wordt gezocht naar de meest passende onderwijsondersteuning, zodat een kind zich optimaal kan ontwikkelen.

  Onze school en/in het samenwerkingsverband
  Ons schoolbestuur werkt met andere schoolbesturen in Friesland samen in het samenwerkingsverband Passend Onderwijs PO-SO Fryslân. Alle schoolbesturen van de basisscholen in Friese gemeenten zorgen er samen voor dat ieder kind kan rekenen op passend onderwijs. De samenwerkende schoolbesturen doen er alles aan om ervoor te zorgen dat ieder kind in de regio succesvol kan zijn op school.

  Passend onderwijs: hoe en wat
  Passend onderwijs is niets anders dan onderwijs bieden dat aansluit bij de ontwikkeling van kinderen. Ook als een kind extra ondersteuning of begeleiding nodig heeft. Bijvoorbeeld omdat het leren moeilijker gaat, omdat een kind meerbegaafd is en wellicht een uitdaging mist, of omdat extra begeleiding nodig is vanwege een beperking of gedragsproblemen. Vaak kan de leerkracht extra ondersteuning prima zelf bieden, met advies van onze intern begeleider die onderwijsondersteuning coördineert op onze school. Is meer nodig, dan kan onze school hulp krijgen vanuit ons samenwerkingsverband. Is een kind bij ons – of eventueel op een andere basisschool - echt niet op zijn plek, dan is er speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs dat passend onderwijs kan bieden.

  Visie op passend onderwijs
  De basisvraag voor passend onderwijs in het Samenwerkingsverband Passend Onderwijs Fryslân: wat heeft dit kind nu nodig om tot leren te komen en zich goed te ontwikkelen? Daarbij past een positieve grondhouding naar kinderen. Over wat elke school in ons samenwerkingsverband minimaal moet bieden aan ondersteuning, hebben de schoolbesturen in onze regio afspraken gemaakt. Zij zien een sterke ‘basisondersteuning’ letterlijk als dé basis voor passend onderwijs. Oftewel: passend onderwijs gebeurt vooral in de eigen klas, bij de eigen leerkracht en op de eigen school. Ook zijn afspraken gemaakt waaraan extra onderwijsondersteuning moet voldoen: zo snel mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis, op de meest adequate manier, door de meest aangewezen persoon of instelling, samen met ouders en (zo nodig) partners in (jeugd)zorg. Samen met als uitgangspunt één kind, één gezin, één plan. Op die manier ondersteunen we een kind optimaal in verschillende domeinen in zijn of haar leven: school, ‘thuis’ en vrije tijd.

  Schoolondersteuningsprofiel biedt duidelijkheid
  Ouders kunnen zich voordat zij hun kind aanmelden bij een school goed oriënteren. Wat de school te bieden heeft op het gebied van (extra) onderwijsondersteuning staat beschreven in Schoolondersteuningsprofiel (SOP). Ook onze school heeft zo’n profiel gemaakt. Ouders kunnen dit inzien of bekijken op onze website. Net als andere scholen in ons samenwerkingsverband werkt ook onze school ‘handelingsgericht’. Wij kijken naar wat een kind wél kan en wat een kind nodig heeft om zich verder te ontwikkelen. Dit wordt samen met ouders onderzocht. Ook kijken we naar de ondersteuningsbehoefte van de leerkracht: hoe kan hij/zij passend onderwijs vormgeven?

  Ouders (en leerkrachten) denken mee
  Medezeggenschap hebben ouders (en onze medewerkers) óók. Zij zijn vertegenwoordigd in de Ondersteuningsplanraad (OPR) van ons samenwerkingsverband. De OPR moet instemmen met het Ondersteuningsplan en is gesprekspartner van het bestuur van het samenwerkingsverband.

  Wetgeving en zorgplicht
  De Wet passend onderwijs is sinds 1 augustus 2014 van kracht. Daarmee hebben schoolbesturen zorgplicht gekregen. Scholen zijn verantwoordelijk voor het vinden van een passende onderwijsplek voor ieder kind dat wordt aangemeld. Dat kan op de eigen school zijn, of op een andere school. Om dit goed te regelen werken regulier en speciaal (basis)onderwijs samen in ons samenwerkingsverband. Samen zorgen de schoolbesturen ervoor dat voor ieder kind een passende onderwijsplek is. Alleen voor zéér specialistische onderwijsondersteuning kan het zijn dat een kind niet in onze regio terecht kan. Meer over de wet: www.passendonderwijs.nl.

  Informatie en contactgegevens online
  Op http://www.passendonderwijsinfryslan.nl staat alle informatie over passend onderwijs in ons samenwerkingsverband. Hier vind je o.a. het Ondersteuningsplan, contactgegevens, het laatste nieuws (en nog veel meer).
  Voor het volledige document, klik op onderstaande link
  Schooltijden (continuerooster)
  • Maandag.......8.30 - 14.00 uur
  • Dinsdag.........8.30 - 14.00 uur
  • Woensdag.....8.30 - 14.00 uur
  • Donderdag....8.30 - 14.00 uur
  • Vrijdag............8.30 - 14.00 uur
  Protocol schoolkamp en schoolreis
  Elk schooljaar organiseert IKC het bAken te Harlingen een schoolkamp en schoolreis voor leerlingen van de Het bAken. U kunt de protocollen betreffende afspraken en verantwoordelijkheden lezen in de volgende documenten:
  Protocol schoolreizen en protocol schoolkamp