Organisatie

  CBO Noardwest Fryslân
  CBO Noardwest FrysLân bestaat uit 17 scholen in de gemeenten Harlingen, Waadhoeke en Leeuwarden. Op de verenigingssite vindt u een overzicht van alle scholen die bij de vereniging zijn aangesloten.
  Klik hiernaast voor onze advertentie, of download 'm hier als PDF.


  Medezeggenschapsraad
  De taken van de medezeggenschapsraden zijn wettelijk vastgelegd, waarbij wij onderscheid maken tussen besluiten die van belang zijn voor de individuele scholen (medezeggenschapsraad) en besluiten die van belang zijn voor alle scholen (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad).
  De medezeggenschapsraad valt te vergelijken met de ondernemingsraad in het bedrijfsleven.
  Ouders/verzorgers en leerkrachten hebben via deze raad inspraak op besluiten van de schooldirecteur. Besluiten die de directeur namens het bestuur neemt. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad behandelt bestuursbesluiten die betrekking hebben op alle tien scholen. Deze raad bestaat uit vertegenwoordigers van alle medezeggenschapsraden van de vereniging.
  De medezeggenschapsraad van het bAken bestaat uit de volgende leden:
  Personeelsgeleding:
  • Liesbeth Buurstra (groep 6/7)
  • Djoeke Spoelstra (groep 3)
  • Anna Bakker (groep 4)
  Oudergeleding:
  • Bettie Helfferich (ouder van Ninthe gr. 7, Maeve gr. 4 en Joas gr. 2)
  • Titia van der Ploeg (ouder van Jort gr. 3 en Stijn gr. 6)
  • Marina Hager, secretaris (ouder van Emma gr. 4)
  contactgegevens:
  mrhetbakenharlingen@gmail.com


  GMR CBO Noardwest Fryslân
  Naast de M.R. is er binnen CBO Noardwest Fryslân een Gemeenschappelijke Medezeggenschap Raad (G.M.R.). Daarin zitten vertegenwoordigers van de 13 CBO scholen. De leden van de GMR behartigen de belangen van de ouders/personeelsleden die hun kinderen/ werkzaamheden hebben binnen de vereniging CBO Noardwest Fryslân. Voor informatie omtrent de GMR:
  http://www.cbo-nwf.nl/p/Organisatie/cbo-nwf%7C31e8c2c3-d39c-4e1b-aff1-e680755f1d7b/

  Ouderwerkgroep
  Sanny van der Schoot (voorzitter)

  Klassenouders
  • groep 1 Marjelle Jorritsma
  • groep 2 Sandra Tilstra & Sanny van der Schoot
  • groep 3 Joanie Reuvers
  • groep 4 Daniëlle Keijzer & Joanie Reuvers
  • Groep 5/6 Miranda Boomsma & Marloes Ritmeester
  • Groep 6/7 Sandra Tilstra & Sanny van der Schoot
  • Groep 8 Elizabeth Osinga

  Leerlingenraad
  Op Het bAken zijn we bezig een leerlingenraad te formeren. De komende tijd wordt er hard gewerkt aan het oprichten van een leerlingenraad op Het bAken.

  Het doel van de leerlingenraad is:
  Het bAken is er voor het kind. Alles wat er gedaan wordt, wordt in het belang van het kind gedaan. Hierin is de stem / de mening van het kind van groot belang. Deze moet gehoord worden. De leerlingenraad is de vertegenwoordiging van alle leerlingen op het bAken. Zij inventariseert de meningen en ideeën van de kinderen en gaat met de schoolorganisatie / het management in gesprek om te bespreken of en hoe deze meningen en ideeën gerealiseerd kunnen worden.

  Wat doet een leerlingenraad:
  • Dingen bedenken om de school beter te maken
  • Verbeteren van het schoolgebouw, het schoolplein, de lokalen, de spelmaterialen en de leermaterialen
  • Verbeteren van het gedrag van de kinderen
  • Kinderen mogen en kunnen hierover meepraten en meedenken
  • Ideeën en plannen moeten reëel zijn. Het moet normaal en haalbaar zijn.


  Privacy

  Voor ons privacybeleid verwijzen we u graag naar de site van onze vereniging - cbo-nwf.nl.
  Hier vindt u onder andere ons privacyregelement en de gegevens van onze Functionaris Gegevensbescherming.

  Klachtenregeling
  De Algemene Klachtenregeling CBO-NWF vindt u op de site van CBO Noardwest Fryslân.